Pole vedomia človeka

Zvykli sme sa stotožňovať so svojím telom, ale nie je to úplná pravda. Uvediem príklad – keď niekto upadne do bezvedomia, leží jeho telo bez citu a možnosti ovládať ho. Človek je teda tvorený vedomím a telom.

Vedomie, ktoré sa nachádza mimo tela, nevieme vnímaťsvojimi zmyslami a ono samo sa v oblasti fyzikálnych javov nijako neprejavuje. Naproti tomu telo vidíme a sme schopní ho vnímať aj ďalšími zmyslami, ale samo osebe nie je ničoho schopné. Len v spojení tela s vedomím tu existuje bytosť, ktorú nazývame človek.

Vedomie je tvorené rôznymi energiami a preto ho budeme nazývať poľom vedomia.

Súčasná veda dospela k názoru, že svet je viacdimenzionálny ( multidimenzionálny) priestor.

Jedna dimenzia priestoru sa nachádza vovnútri dimenzii inej. Priestory, ktoré majú menší počet dimenzií, vznikajú z priestorov s väčším počtom dimenzií. My žijeme v štvordimenzionálnom priestore – jednotlivé dimenzie sú dĺžka, šírka, výška a čas a náš priestor sa nachádza v ďalších päť, šesť, sedem…,tisícdimenzionálnych atd. priestoroch.

A teraz prenesieme tieto priestorové predstavy na človeka.

Často sme videli obrázky, na ktorých sú znázornené ľudské čakry. Každá čakra má určitú polohu a počet okvetných lístkov.

Čakra sahasrára je lotos s tisícimi lupienkami, ktorý sa nachádza temene hlavy. Ak by ste skúmali vývoj človeka v maternici, zistili by ste, že stavba ľudského tela začína z jedného bodu. Organizmus človeka sa vyvíja akoby z tohto bodu v jednom smere tak dlho, kým sa neobjavia všetky časti tela. Z tohto hľadiska začína vývoj človeka v hlbinách tisícdimenzionálneho priestoru.

Čakra ádžná sa z tisícdimenzionálneho priestoru oddeľuje ako prvá, aby riadila ďalší rast ľudského organizmu.

Čakra viššudhi je lotos s 16 okvetnými lístkami, umiestnený v oblasti krku.

Ďalšie čakry – anaháta (12 okvetných lístkov), manipúra (10 okvetných lístkov), svádhišthána (6 okvetných lístkov) a muladhara (4 okvetné lístky) zodpovedajú spojeniu človeka s príslušnými dimenziami. Viditeľná časť človeka, nachádzajúca sa v štvordimenzionálnom priestore, je len malá časť toho, čo je vlastnou podstatou ľudskej bytosti.

Teraz sa pokúsime uvedomiť si, čo je vlastne človek a čoho všetkého je schopný. Človek sa nachádza v nespočetnom množstve dimenzíií zároveň a disponuje ich energiami. Ich prostredníctvom je schopný pôsobiť na iné objekty, ale i vnímať pôsobenie týchto objektov.

V štvordimenzionálnom svete prevládajú sily fyzikálne, v dimenziách, ktoré sa nachádzajú nad šestnásťdimenzionálnou sférou ( úroveň vákua a vyššie ) vládne sila mysle.

Až do 16-dimenzionálneho priestoru má všetko živé a neživé svoj počiatok na rovnakých priestorových úrovniach. Preto začínajúc od úrovne vákua nižšie je všetko, čo vo vesmíre existuje, navzájom spojené. Tieto vrstvy priestoru pojem času neobsahujú. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa nachádzajú v „zmrazenom stave“. V týchto zmrazených svetoch sa môže voľne pohybovať a nejako pôsobiť iba myšlienka. Tie priestory, v ktorých je myšlienka schopná pôsobiť, nazývame príčinné pole. Cieľavedomou mysľou múžeme z příčinného poľa vybrať nejakú životnú situáciu a ovplyvniť seba alebo iných.

Spracované podľa knihy G.P. Malachova: Dokonalá očista tela

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.